สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังกาฬสินธุ์ : www.dlt-kalasin.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2561

ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ

 

  นางสาวสุทธามาส สากลวิจิตร
 
  หัวหน้าฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
 
 
 


 นายณัฐชนันท์  ถิตย์รัศมี นางพรรณกนก ปาปะเก
นางนวพร เหลืองคำ
เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน
เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน
เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน 

   นางสุภาพร  ภูจอมนิล  

เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน  
   

 


  นายวัฒนชัย  คิดทำ
   นางณัฐณิฐ  ภารรักษา
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 พนักงานราชการ
  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 พนักงานราชการ