สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังกาฬสินธุ์ : www.dlt-kalasin.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2561

ฝ่ายทะเบียนรถ 

  นายสวาท หน่อจันทร์
 
  หัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถ
 

 

 

นางทิวากรณ์ ปัญจมาตย์
นางเสาวณีย์  สูตินันโอภาส นางสาคร  ถิ่นละออ
เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน
 เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน
     
 นางสาวจรรยา  กุดแถลง
นายพัชระพล  ญาณประดับ
นางเจตน์สุดา เลิศพันธ์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)
 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)

 

 

 

  นางสาวปรียานุช รัตนางาม 
 
   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)