สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังกาฬสินธุ์ : www.dlt-kalasin.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2561

กลุ่มวิชาการขนส่ง


 

 

 
 

นายศราวุธ  เปาอินทร์


นักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษ

   หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง  

 

 นายสยาม ภู่ทรัพย์สิน 
  น.ส.อารีรัตน์ โลหะวิจารณ์
นักวิชาการขนส่งชำนาญการ

นักวิชาการขนส่งชำนาญการ
   
นางสาวอรวรรณ พิกุลหอม

นายนิมิตร แสนตุ้ย
เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงา

นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ

 

 

     
  นายกฤษฎา วิชาชัย
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
(พนักงานราชการ)

 นางสาวอนุสรา  แสนสุริยวงศ์


เจ้าหน้าที่ขนส่ง (1584)


 

นายปริญญา บุญศาสตร์
นายณัฐพันธ์ ถิตย์รัศมี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย  
นายรัชพล  คำเหลื่อม

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยนายอติยะ  สุวรรณเลิศ
นายอภิชาต  พัฒนโพธิ์
เจ้าหน้าที่ขนส่ง
เจ้าหน้าที่ขนส่ง