สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังกาฬสินธุ์ : www.dlt-kalasin.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2561

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

วิสัยทัศน์

 

เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนน ให้มีคุณภาพและปลอดภัย

 

ค่านิยม :

" ONE DLT " ประกอบด้วย

O (Objective) เป้าหมายชัดเจน การทำงานอย่างมีเป้าหมายชัดเจน มีมาตรฐาน อย่างมืออาชีพ (รู้จริง ประชาชนเป็นศูนย์กลาง และผลงานเกินความคาดหมาย)

N (Network) มีบูรณาการ โดยบูรณาการเป็นเครือข่าย ทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอก

E (Eminence) งานโดดเด่น เพื่อความมีชื่อเสียง ผลงานโดดเด่น และตรงกับความต้องการของประชาชน

D (Digital Economy) เน้นนวัตกรรมด้วยการใช้นวัตกรรมอย่างเหมาะสม และปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย รองรับเศรษฐกิจสร้างสรรค์

L (Legitimacy) กำกับตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดการควบคุม กำกับ ดูแล ตามกฎหมายที่เข้มแข็ง

T (Transparency) โปร่งใส เป็นธรรม รวมถึงการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม

พันธกิจ :

1.พัฒนาและส่งเสริมการให้บริการขนส่งทางถนน ให้มีคุณภาพ และมีสำนึกรับผิดชอบ
2.พัฒนาระบบควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีความปลอดภัย
3.พัฒนางานบริการให้มีคุณภาพ

เป้าประสงค์ :

1. การขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพ รองรับการพัฒนาจังหวัด

2. รถปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3. คนขับขี่อย่างปลอดภัย

4. การให้บริการที่เป็นเลิศ

5. การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงและมีการบริหารจัดการที่ดี