สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังกาฬสินธุ์ : www.dlt-kalasin.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2561

อำนาจหน้าที่ สำนักงานขนส่งจังหวัด

สำนักงานขนส่งจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. วางแผนและส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่งภายในจังหวัด

3. กำกับดูแลสถานประกอบการภายในจังหวัดที่ได้รับอนุญาติจากกรม ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. กำกับดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาและสถานีขนส่ง

5. ปฏิบัติงามร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย