สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังกาฬสินธุ์ : www.dlt-kalasin.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2561

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา          

                       สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้เปิดให้บริการประชาชน ที่มีภูมิลำเนาในเขต จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2516 โดยแยกงานออกมาจากสำนักงานขนส่ง จังหวัดมหาสารคาม รับผิดชอบการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. 2497 และพระราชบัญญัติการขนส่ง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2510  โดยเปิดให้บริการ ณ สำนักงานเช่า เลขที่ 202/1  ถ.เสน่หา ต.กาฬสินธุ์  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  และต่อมา ในวันที่ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2520  ได้ย้ายสำนักงานจากที่เดิมไปอยู่ ณ เลขที่ 98/100  ถ.โสมพะมิตร  ต.กาฬสินธุ์   อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 
                     ในวันที่ 17  กันยายน  พ.ศ. 2522 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  ซึ่งมีสาระสำคัญให้โอนการจดทะเบียนรถที่อยู่ในการควบคุมของกฎหมาย ว่าด้วยการขนส่งทางบก ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด ผลจากการประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ทำให้สถานที่ทำงานเช่าเดิมไม่เพียงพอต่อการให้บริการ จึงได้ย้ายสำนักงานไป ณ เลขที่ 92 ถ.โสมพะมิตร ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เมื่อ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2523
                      ต่อจากนั้นได้ย้ายที่ตั้งไป ณ 23-25-27 ถ.ผ้าขาว ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2524ต่อมาในปี พ.ศ. 2533  สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงาน  บนที่ดินของสำนักงานราชพัสดุกาฬสินธุ์  จำนวน 9 ไร่ 2 งาน 92 ตารางวา ด้วยงบประมาณ 27,794,000 บาท โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2533 และแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2534  ซึ่งประกอบด้วย

1.  อาคารสำนักงาน  3 ชั้น
2.  อาคารโรงตรวจสภาพรถ
3.  อาคารที่พัก 4 ชั้น จำนวน 27 ยูนิต
และได้เปิดให้บริการเมื่อวันที่  13  มกราคม  พ.ศ. 2535 ณ เลขที่ 3/4 ถ.บายพาสทุ่งมน  ต.กาฬสินธุ์  อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ จนถึงปัจจุบัน