สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังกาฬสินธุ์ : www.dlt-kalasin.go.th
 
 
 


ขนส่งกาฬสินธุ์ประชุมซักซ้อมการปฏิบัติเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19


ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ประชุมซ้อมการปฏิบ้ัติเพื่อปัองกันและควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19    

     วันที่ 10 มีนาคม 2563  น.ส.พรพิศ มิ่งมาศ ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์  มอบหมายให้กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์  ดำเนินการจัดประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจข้อแนะนำในการปฏิบัติเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19  แก่ผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสาร ทั้งในส่วนของข้อแนะนำสำหรับผู้โดยสาร และผู้ประกอบการขนส่ง เช่น ผู้ขับรถและผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัย  เพิ่มความถี่ในการหมั่นดูแลทำความสะอาดตัวรถ สถานที่ และส่ิงอำนวยความสะดวกด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ตั้งจุดบริการเจลล้างมือ และการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิผู้มาใช้บริการ ซึ่งหากพบว่าผู้ใช้บริการรายใดมีอาการหรือมีอุณหภูมิร่างกายสูงเกิน 37.50 องศาเซลเซียส ให้แจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการต่อไป

2020-03-26
2020-03-25
2020-03-10
2020-03-09
2020-03-04
2020-02-20
2020-02-20
2020-02-19
2020-02-19
2020-02-07